TeachMarket

سازنده آموزش های تعاملی

آموزش تعاملی چیست؟

این گونه آموزش ها مانند فیلم آموزشی نیستند که شما فقط به مشاهده کردن آن بنشینید و کاری انجام ندهید بلکه در این نوع آموزش، فراگیر باید برای دنبال کردن آموزش به رخدادهایی پاسخ دهد؛ مثلا از کاربر درخواست میشود که روی دکمه ای کلیک کند یا متنی را تایپ کند.

آموزش تعاملی چه مزیتی دارد؟

آموزش تعاملی علاوه بر تسهیل کردن یادگیری باعث میشود که مطالب با درک بهتری صورت پذیرد چرا که فراگیر همزمان با آموزش باید یک بار آن فرآیند آموزشی را انجام دهد.